Pravidla a podmínky soutěže  „Vánoční soutež L’OCCITANE“
 

 
1. Obecná ustanovení

1.1 Vánoční soutěž L‘OCCITANE (dále jen „Soutěž“) organizuje společnost L'OCCITANE Central Europe s.r.o., se sídlem Pobřežní 370/4, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČ: 27113175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97207 (dále jen „Organizátor“).

1.2 Soutěž probíhá od 26. 11. 2018 do 9. 12. 2018 na facebookových stránkách Organizátora na instagramovém účtu Organizátora (www.instagram.com/loccitane_cz).

1.3 Soutěž není určena pro zaměstnance Organizátora a jejich rodinné příslušníky. Rodinní příslušníci jsou definováni jako: rodiče, děti, sourozenci, manželé.

1.4 Účastník soutěže musí být dospělá plně svéprávná osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem v České republice (dále jen „Soutěžící“).

1.5 Účastí v Soutěži, tj. provedením požadované akce, Soutěžící souhlasí, že přijímá tato její závazná Pravidla a podmínky, a zároveň potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v ní. Účastí v soutěži se soutěžící rovněž zavazuje neporušovat právní řád České republiky a oprávněné zájmy Organizátora. 

1.6 Účast v Soutěži je dobrovolná a zdarma, tj. jednání, souhlasy či poskytnutí práv ze strany Soutěžících jsou bezplatná. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

1.7 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a/nebo INSTAGRAM a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci Soutěže na sociálních sítích nebudou těmto společnostem nijak předávány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže na sociálních sítích musí být proto adresovány výhradně Organizátorovi, nikoliv Facebooku a/nebo INSTAGRAMU.

1.8 Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát. 

1.9 Soutěžící, který se nestane výhercem Soutěže, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Organizátor není povinen zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.

2. Pravidla a mechanismus soutěže

2.1 Úkolem Soutěžícího je splnit zadání uvedené v soutěžním příspěvku na facebookových stránkách nebo instagramovém profilu Organizátora.

2.2 Délka trvání soutěžního úkolu je vždy uvedena v jeho zadání.

2.3 Organizátor po skončení soutěžního úkolu vybere podle svého uvážení 7 výherců.

2.4 Vyhlášení Soutěže proběhne do 3 dnů ode dne jejího skončení na oficiálních facebookových a/nebo instagramových stránkách Organizátora. 

3. Výhry

3.1 Výhry v Soutěži zajišťuje Organizátor, tedy L'OCCITANE Central Europe s.r.o.

3.2 Předmětem výhry každého soutěžního kola je 7x výrobek (či duo výrobků) L’OCCITANE. Pro každého výherce je určen vždy jen jeden výrobek (případně jedno duo výrobků).

3.3 Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než 
stanoveném plnění. 

3.4 Výhru nelze převést na jinou osobu. 

4. Postup při předávání výhry 

4.1 Vybraní výherci budou kontaktováni u svých příspěvků a vyzváni ke kontaktování Organizátora za účelem dohody o způsobu předání výhry. 

4.2 Výhra výherce, který nereaguje na výzvu Organizátora k jeho kontaktování, propadá Organizátorovi po uplynutí 30 dnů ode dne vyhlášení konkrétního výherce. 

5. Dílo v soutěži

5.1. V případě, že v rámci Soutěže bude Soutěžící vytvářet výtvarné, slovesné, fotografické, prostorové, popř. jakékoliv jiné dílo chráněné právem duševního vlastnictví (dále jen „Dílo“), platí, že Dílo s ohledem na jeho případnou další aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména přihlášena ostatními Soutěžícími. 

5.2. Soutěžící prohlašuje, že svou účastí v Soutěži potvrzuje, že:
a. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy, právní předpisy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy a neporušuje oprávněné zájmy Organizátora;
b. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné Soutěžitele Organizátora;
c. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
d. na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Soutěžícího v soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence v níže uvedeném smyslu;
e. pokud je v Dílu zachycena osoba, tak tato udělila souhlas k užití její podobizny pro účely soutěže a užití Díla v soutěži, stejně jako s jejich zveřejněním, v souladu s účelem a pravidly stanovenými pro konkrétní soutěž a Všeobecnými podmínkami;
f. konkrétní Dílo bylo do soutěže přihlášeno pouze jednou;
g. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku.

5.3. Soutěžící na základě účasti v soutěži, tj. vyslovením souhlasu v níže uvedeném smyslu, poskytuje Organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu tří (3) let od okamžiku poskytnutí Díla Organizátorovi, bez územního a množstevního omezení. Soutěžící Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout Licenci jiné osobě kromě Organizátora. Soutěžící tak poskytuje Organizátorovi oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby, Organizátor je tedy mj. oprávněn upravit Dílo pro své potřeby a takto upravené Dílo dále v uvedeném rozsahu užít. Soutěžící se zavazuje zajistit Organizátorovi nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu, a to i bez výzvy, učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Organizátor není povinen Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Soutěžícího, že Soutěž nedokončí, či jiný důvod ukončení jeho účasti v soutěži.

5.4. Organizátor má právo jednostranně rozhodnout o okamžitém vyřazení Díla ze Soutěže a jeho odstranění, a to zejména z důvodu, že bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Soutěžícího a/nebo Všeobecnými podmínkami, a to bez náhrady.

5.5. Soutěžící bere na vědomí, že konkrétní Dílo, v případě jeho zveřejnění na oficiálním účtu Organizátora na Facebooku/INSTAGRAMU, může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem/INSTAGRAMEM, zejména pro porušování pravidel těchto sociálních sítí.

5.6. V případě vyloučení Soutěžícího nemá takový Soutěžící právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Organizátor má právo vyloučit Soutěžící ze Soutěže v případě, že zjistí porušení těchto Pravidel ze strany Soutěžícího, jejich zneužití nebo jednání k újmě Organizátora v rozporu s platnými předpisy a dobrými mravy.

6.2 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž předčasně ukončit (nevyhlásit další soutěžní otázku). Organizátor není vůči Soutěžícím zavázán. Vyhrazuje si právo kdykoliv učinit další rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny Pravidel a podmínek, ukončení, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže nebo vyloučení soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení Pravidel a podmínek nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Organizátor si dále vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností.

6.3 Organizátor není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a/nebo instagramového profilu třetí osobou, nebo bude jeho profil na těchto sociálních sítích blokovaný. V takových případech není Orgnizátor povinen hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

6.4 Pravidla a podmínky v plném znění jsou uveřejněny na webu Organizátora https://cz.loccitane.com.

V Praze dne 26. 11. 2018

L'OCCITANE Central Europe s.r.o.